Ingyenes kiszállítás 51199 Ft  felett
Ingyenes kiszállítás 51199 Ft felett
Visszatérítés 30 nap
Visszatérítés 30 nap
Több mint 17000 termék
Több mint 17000 termék

Adatvédelmi Irányelvek

Adatvédelmi Irányelvek

A TENNIS-ZONE.HU INTERNETES ÁRUHÁZ ADATVÉDELMI POLITIKÁJA

TARTALOMJEGYZÉK:

1., ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2. AZ ADATFELDOLGOZÁS ALAPJA
3. AZ ONLINE ÁRUHÁZBAN AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, ALAPJA ÉS IDŐTARTAMA
4. AZ ADATOK VÉDELME az online áruházban
5. PROFILKEZELÉS AZ ONLINE ÁRUHÁZBAN
6. AZ ADATTÁRGY JOGAI
7. COOKIE-K ÉS ELEMZÉSEK AZ ONLINE ÁRUHÁZBAN
8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. Az online áruház ezen adatvédelmi irányelvei tájékoztató jellegűek, ami azt jelenti, hogy nem jelent kötelezettséget a Szolgáltatás felhasználója vagy az online áruház vásárlói számára. Az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza különösen az online áruház adatkezelője által végzett személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályokat, beleértve a személyes adatok feldolgozásának alapját, céljait és időtartamát, valamint az érintettek jogait, valamint a felhasználással kapcsolatos információkat. cookie -kat és elemzőeszközöket az online áruházban.
1.2. Az online áruházon keresztül gyűjtött személyes adatok kezelője a Strefa Tenisa Spółka z ograniczoną odpowidzialnością Spółka Komandytowa, székhelye Varsóban (székhelye és szállítási címe: Al. Bohaterów Września 12, 02-389 Warszawa) Vállalkozók nyilvántartása a Nemzeti Bíróság nyilvántartási számában, 0000545256; a cégbíróság, amelyben a társaság nyilvántartásait tárolják: Varsó fővárosi kerületi bírósága Varsóban, az Országos Bírósági Nyilvántartás XII. Kereskedelmi Osztálya; NIP 70100469498; REGON: 360859723; e-mail cím: [email protected] továbbiakban: „adatkezelő”, aki egyben az internetes áruház szolgáltatója és az eladó.
1.3. Az adatkezelő által kijelölt adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: [email protected]
1.4. Az online áruházban tárolt személyes adatokat az Adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében történő védelméről és az ingyenes az ilyen adatok áramlását és a 95/46/WE irányelv (általános adatvédelmi rendelet) - a továbbiakban: GDPR - hatályon kívül helyezését. A GDPR hivatalos szövege: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
1.5. Az online áruház használata, beleértve a vásárlást is, önkéntes. Hasonlóképpen, a személyes adatok szolgáltatása a Szolgáltató vagy az Ügyfél részéről önkéntes, két kivételtől eltekintve: (1) szerződések megkötése az Adatkezelővel - a személyes adatok megadásának elmulasztása, a Webhelyen is feltüntetett esetekben és mértékben az online áruház Általános Szerződési Feltételeiben és a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint, ami szükséges az Adásvételi Szerződés vagy az Elektronikus Szolgáltatási Szerződésnek az Adatkezelővel való megkötéséhez és teljesítéséhez, ennek következtében nem tudja megkötni ezt a szerződést. A személyes adatok megadása ebben az esetben szerződéses követelmény, és ha az érintett ilyen megállapodást kíván kötni az Adatkezelővel, köteles megadni a szükséges adatokat. Minden alkalommal, amikor a szerződés megkötéséhez szükséges adatok mértékét előre meghatározzák a Webáruház honlapján és az Online Áruház Általános Szerződési Feltételeiben; (2) Az Adatkezelő törvényi kötelezettségei - a személyes adatok megadása törvényi előírás, amely az általánosan alkalmazandó jogszabályokból származik, amelyek előírják, hogy az Adatkezelő személyes adatokat dolgozzon fel (pl. Az adatok feldolgozása az adó- vagy számviteli könyvek vezetése céljából), és azok elmulasztása megakadályozza hogy az Adatkezelő ne teljesítse e kötelezettségeit.
1.6. Az Adatkezelő különös gondot fordít az érintettek érdekeinek védelmére, akikre a személyes adatok vonatkoznak, és különösen felelős és gondoskodik arról, hogy az általa gyűjtött adatokat: (1) a jogszabályoknak megfelelően kezeljék; (2) meghatározott, kifejezett és törvényes célokból gyűjtötték össze, és nem dolgozzák fel tovább e célokkal összeegyeztethetetlen módon; (3) lényegében korrektek és megfelelőek azokhoz a célokhoz, amelyekhez feldolgozzák őket; (4) olyan formában kell tárolni, amely lehetővé teszi az érintettek azonosítását, csak ameddig az szükséges a személyes adatok feldolgozásának céljaihoz, és (5) olyan módon kell kezelni, amely biztosítja a személyes adatok megfelelő védelmét, beleértve az illetéktelenek elleni védelmet is. vagy jogellenes feldolgozás és véletlen elvesztés, megsemmisülés vagy károsodás, megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések megtétele.
1.7. Figyelembe véve az adatfeldolgozás jellegét, hatókörét, összefüggéseit és céljait, valamint a természetes személyek jogait és szabadságait érintő, eltérő valószínűségű és súlyosságú kockázatokat, az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy bizonyítani tudja, hogy a feldolgozás e rendeletnek megfelelően történik. Ezeket az intézkedéseket szükség szerint felül kell vizsgálni és frissíteni kell. Az Adatkezelő technikai intézkedéseket tesz annak megakadályozására, hogy illetéktelen személyek elektronikus úton megszerezzék és módosítsák a személyes adatokat.
1.8. A jelen adatvédelmi szabályzatban szereplő, nagybetűvel kezdődő szavakat, kifejezéseket és mozaikszavakat (pl. Eladó, Online áruház, Elektronikus szolgáltatás) úgy kell érteni, mint az Online Áruház weboldalain elérhető online áruház feltételei.

2. AZ ADATFELDOLGOZÁS ALAPJA
2.1. Az Adatkezelő jogosult személyes adatok feldolgozására abban az esetben, ha- és amennyiben az alábbi feltételek legalább egyike teljesül: (1) az érintett engedélyt adott személyes adatainak egy vagy több meghatározott célra történő feldolgozására; (2) a feldolgozás szükséges ahhoz a szerződéshez, amelyben az érintett fél részes, vagy ahhoz, hogy az érintett kérésére intézkedéseket hozzon a szerződés megkötése előtt; (3) feldolgozás szükséges az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez; vagy (4) az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei érdekében szükséges, kivéve, ha az ilyen érdekeket felülírják az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét igénylik, különösen akkor, ha az érintett gyermek.
2.2. A személyes adatok Adatkezelő általi feldolgozása az adatvédelmi politika 2.1. Szakaszában feltüntetett alapok közül legalább egyet igényel. A Szolgáltató Felhasználók és az Online Áruház Ügyfelei személyes adatainak Adatkezelő általi feldolgozásának konkrét alapjait az Adatvédelmi Szabályzat következő fejezete tartalmazza- a személyes adatok Adatkezelő által meghatározott céljával kapcsolatban.

3. AZ ONLINE ÁRUHÁZBAN AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, ALAPJA ÉS IDŐTARTAMA
3.1. Minden alkalommal, amikor az Adatkezelő által kezelt személyes adatok célja, alapja, időtartama és címzettje az adott Szolgáltatási Felhasználó vagy Vásárló által az Online Áruházban vagy az Adatkezelő által tett intézkedésekből következik. Például, ha az Ügyfél úgy dönt, hogy vásárolni kíván az Internetes áruházban, és a futárszolgálat helyett a megvásárolt termék személyes átvételt választja, személyes adatait a megkötött adásvételi szerződés teljesítése céljából kezeljük, de már nem lesz elérhető a fuvarozóhoz, aki az Adatkezelő nevében végzi a szállítmányokat.
3.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat az Internetes áruházban a következő célokra tárolhatja, az alábbi táblázatban megjelölt alapon és időszakokban:

Az adatfeldolgozás célja

Az adatkezelés jogalapja

Adatmegőrzési időszak

Adásvételi szerződés teljesítése vagy elektronikus szolgáltatási szerződés nyújtása, vagy az érintett kérésére a fenti megállapodások megkötése előtt intézkedéseket hozni

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja (a megállapodás teljesítése) - a feldolgozás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett fél az érintett, vagy ahhoz, hogy lépéseket tegyen az érintett kérésére a belépés előtt szerződésbe.

Az adatokat a végrehajtáshoz, megszüntetéshez, vagy a megkötött adásvételi szerződés vagy az elektronikus szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés megszüntetéséhez szükséges ideig tároljuk.

Direkt marketing 

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (az adatkezelő jogos érdeke) - az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekei érdekében szükséges - az érdekek gondozása vagy az Adatkezelő, az ő online áruháza pozitív képe. Termékek értékesítése.

Az adatokat addig tároljuk, amíg fennáll az Adatkezelő jogos érdeke, de nem hosszabb, mint az Adatkezelőnek az érintett felé az Adatkezelő által folytatott üzleti tevékenységgel kapcsolatos követelései korlátozásának időtartama. Az elévülési időt a törvény határozza meg, különösen a Polgári Törvénykönyv (az üzleti elvárásokkal kapcsolatos alapvető elévülési idő három év, az adásvételi szerződés esetében két év). Az Adatkezelő nem dolgozhatja fel az adatokat közvetlen marketing célokra, ha az érintett ezzel kapcsolatban hatékony kifogást emel.

Marketing

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás) - az érintett hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő marketing célokra feldolgozza

Az adatokat mindaddig tároljuk, amíg az érintett vissza nem vonja hozzájárulását adatainak ilyen célú további feldolgozásához.

Vevő véleménye a megkötött adásvételi szerződésről

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (az adatkezelő jogos érdeke) - az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekei érdekében szükséges - az érdekek gondozása vagy az Adatkezelő, az ő online áruháza pozitív képe. Termékek értékesítése.

Az adatokat addig tároljuk, amíg fennáll az Adatkezelő jogos érdeke, de nem több, mint az Adatkezelőnek az érintett felé az Adatkezelő által folytatott üzleti tevékenységgel kapcsolatos követelései korlátozásának időtartama alatt. Az elévülési időt a törvény határozza meg, különösen a Polgári Törvénykönyv (az üzleti elvárásokkal kapcsolatos alapvető elévülési idő három év, az adásvételi szerződés esetében két év).

Adókönyvek vezetése

A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja, tekintettel az Adótörvénykönyv 86. cikkének (1) bekezdésére, amely 2017. január 17-től kezdődik (Journal of Laws, 2017. álláspont) tárgya.

Az adatokat a törvény által előírt ideig tárolják, amely előírja az Adminisztrátornak az adókönyvek vezetését (az adókötelezettség elévülési idejének lejártáig, ha az adótörvények másként nem rendelkeznek).

Az Adatkezelővel szemben felmerülő követelések felállítása, végrehajtása vagy védelme

 A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (az adatkezelő jogos érdeke) - az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekei szempontjából szükséges - az igények megállapításából, végrehajtásából és védelméből áll, amelyeket az Adatkezelő felvethet, vagy amelyek a Vezér ellen emeltek.

Az adatokat addig tároljuk, amíg fennáll az Adatkezelő jogos érdeke, de legfeljebb az Adatkezelővel szemben felmerülő követelések elévülési idejére (az Adatkezelővel szembeni követelések alapvető elévülési ideje hat év)

Az online áruház webhelyének használata és megfelelő működésének biztosítása

 A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (az adatkezelő jogos érdeke) - az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekei érdekében szükséges - az online áruház webhelyének vezetése és karbantartása

 Az adatokat addig tároljuk, amíg fennáll az Adatkezelő jogos érdeke, de nem több, mint az Adatkezelőnek az érintett felé az Adatkezelő által folytatott üzleti tevékenységgel kapcsolatos követelései korlátozásának időtartama alatt. Az elévülési időt a törvény határozza meg, különösen a Polgári Törvénykönyv (az üzleti elvárásokkal kapcsolatos alapvető elévülési idő három év, az adásvételi szerződés esetében két év).

Statisztikák vezetése és forgalom elemzése az Online Áruházban

 A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja (az adatkezelő jogos érdeke) - az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekei érdekében szükséges - az online áruház forgalmának statisztikái és elemzése a weboldal működésének javítása érdekében Online áruház és növelje a termékek értékesítését

 Az adatokat addig tároljuk, amíg fennáll az Adatkezelő jogos érdeke, de nem hosszabb, mint az Adatkezelőnek az érintett felé az Adatkezelő által folytatott üzleti tevékenységgel kapcsolatos követelései korlátozásának időtartama. Az elévülési időt a törvény határozza meg, különösen a Polgári Törvénykönyv (az üzleti elvárásokkal kapcsolatos alapvető elévülési idő három év, az adásvételi szerződés esetében két év).

  

4. AZ ADATOK VÉDELME az online áruházban
4.1. Az Online áruház megfelelő működéséhez, beleértve a megkötött adásvételi szerződések végrehajtását is, szükséges, hogy az Adatkezelő harmadik felek (például szoftverszolgáltató, futár vagy fizetésfeldolgozó) szolgáltatásait használja. Az Adatkezelő csak olyan adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe, amelyek elegendő garanciát nyújtanak a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásához, hogy a feldolgozás megfeleljen a GDPR követelményeinek és védje az érintettek jogait.
4.2. Az Adatkezelő általi adattovábbítás nem minden esetben történik meg, és nem minden adatvédelmi politikában megjelölt címzettnek vagy címzettkategóriának - az Adminisztrátor csak akkor továbbítja az adatokat, ha az a személyes adatok feldolgozásához szükséges, és csak a végrehajtásához szükséges mértékben. Például, ha az Ügyfél személyes átvételi módot használ, az adatai nem kerülnek továbbításra a Rendszergazdával együttműködő fuvarozónak.
4.3. A Szolgáltatás Felhasználóinak és az Online Áruház ügyfeleinek személyes adatai továbbíthatók a következő címzetteknek vagy címzettek kategóriáinak:
4.3.1. fuvarozók/ szállítmányozók/ futárügynökök/ raktárakat és/ vagy szállítási folyamatokat üzemeltető alanyok - olyan Ügyfél esetén, aki a Termék postai úton vagy futárszolgálattal történő kézbesítési módját használja az Online Áruházban, az Adatkezelő elvégzi az Ügyfél által gyűjtött személyes adatokat rendelkezésre áll a kiválasztott fuvarozó, szállítmányozó vagy közvetítő, aki az Adatkezelő nevében végzi a szállításokat, és ha a szállítás külső raktárból történik - a raktárt és/vagy a szállítási folyamatot kezelő alany - a szállítás végrehajtásához szükséges mértékben. a termékről a Vevőnek.
4.3.2. elektronikus fizetéseket vagy kártyás fizetéseket kezelő jogalanyok - azon Ügyfél esetén, aki elektronikus fizetési módot vagy kártyás fizetést használ az Online Áruházban, az Adatkezelő hozzáférhetővé teszi az Ügyfél összegyűjtött személyes adatait az online fizetést kezelő kiválasztott jogalany számára. Tárolja az Adatkezelő nevében az Ügyfél által fizetett összeg kezeléséhez szükséges mértékben.
4.3.3. a felmérési rendszer üzemeltetője - ha az Ügyfél adásvételi szerződést kötött, akkor az Adatkezelő az Ügyfél által gyűjtött személyes adatokat hozzáférhetővé teszi a kiválasztott jogalany számára, amely biztosítja az online áruházban kötött véleményfelmérési rendszert. a Vevő véleménynyilvánító rendszerrel történő véleménynyilvánításához szükséges mértékben.
4.3.4. olyan szolgáltatók, amelyek az Adatkezelőt műszaki, informatikai és szervezési megoldásokkal látják el, lehetővé téve az Adatkezelő számára, hogy üzleti tevékenységet folytasson, beleértve az online áruházat és az általa nyújtott elektronikus szolgáltatásokat (különösen az online áruház működtetéséhez szükséges számítógépes szoftverszolgáltatók, e-mail és tárhelyszolgáltató, valamint szoftverszolgáltató a vállalat irányításához és technikai támogatás nyújtásához a rendszergazdának) - Az Adatkezelő az Ügyfél összegyűjtött személyes adatait csak az adatok céljához szükséges esetben és mértékben bocsátja a nevében eljáró kiválasztott szolgáltató rendelkezésére. feldolgozása ezen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően.
4.3.5. számviteli, jogi és tanácsadói szolgáltatások nyújtói, amelyek számviteli, jogi vagy tanácsadói támogatást nyújtanak az Adatkezelőnek (különösen egy számviteli iroda, ügyvédi iroda vagy adósságbehajtó cég) - Az Adatkezelő hozzáférhetővé teszi az Ügyfél összegyűjtött személyes adatait a kiválasztott személy számára szolgáltató a nevében csak abban az esetben és olyan mértékben jár el, amely az adatvédelmi politika szerinti adatkezelés céljához szükséges.

5. PROFILKEZELÉS AZ ONLINE ÁRUHÁZBAN

5.1. A GDPR előírja, hogy az adatkezelő tájékoztassa az automatizált döntéshozatalról, beleértve a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett profilalkotást, és legalább ezekben az esetekben a vonatkozó információkat a végrehajtás szabályairól, valamint az ilyen feldolgozás jelentőségét és várható következményeit az érintettre nézve. Ezt szem előtt tartva az Adatkezelő az adatvédelmi politika ezen részében tájékoztatást nyújt a lehetséges profilalkotásról.
5.2. Az Adatkezelő az online áruházban történő profilalkotást közvetlen marketing célokra is használhatja, de az Adatkezelő az ennek alapján hozott döntések nem érintik az adásvételi szerződés megkötését vagy megtagadását, illetve az elektronikus szolgáltatások online áruházban történő igénybevételének lehetőségét. Az online áruházban történő profilalkotás hatása lehet például az, hogy kedvezményt adunk egy személynek, kedvezménykódot küldünk neki, emlékeztetjük a befejezetlen vásárlásokra, olyan termékjavaslatot nyújtunk be, amely megfelelhet egy személy érdekeinek vagy preferenciáinak, vagy javaslatot tesznek a jobb feltételekre az online áruház standard kínálatához képest. A profilalkotás ellenére az a személy, aki szabadon dönt arról, hogy ki akarja -e használni az így kapott kedvezményt, vagy jobb feltételeket, és vásárolni szeretne az Online áruházban.
5.3. Az online áruházban történő profilalkotás abból áll, hogy automatikusan elemezzük vagy előre jelezzük egy személy viselkedését az online áruház weboldalán, pl. egy adott Termék bevásárlókosárba helyezésével, egy adott Termék weboldalán való böngészéssel, vagy az Online Áruházban történt vásárlások korábbi történetének elemzésével. Az ilyen profilalkotás feltétele, hogy az Adminisztrátor rendelkezzen egy személy személyes adataival annak érdekében, hogy azokat el tudja küldeni, pl. kedvezményes kódot.
5.4. Az érintett jogosult arra, hogy ne legyenek olyan döntések hatálya alatt, amelyek kizárólag automatizált feldolgozáson - ideértve a profilalkotást is - alapulnak, és joghatásokat okoznak az adott személyre nézve, vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintik őt.

6. AZ ADATTÁRGY JOGAI
6.1. Hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés vagy továbbítás joga - az érintettnek joga van kérni az Adatkezelőtől hozzáférést személyes adataihoz, azok helyesbítését, törlését ("elfeledtetéshez való jog") vagy a feldolgozás korlátozását, és joga van tiltakoznak a feldolgozás ellen, és joga van adataik továbbítására. A fent említett jogok végrehajtásának részletes feltételeit a GDPR 15-21.
6.2. A hozzájárulás bármikor történő visszavonásának joga - olyan személy, akinek adatait az Adatkezelő a beleegyezés alapján kezeli (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján), joga van bármikor visszavonni a hozzájárulását, anélkül, hogy befolyásolná az adatkezelés jogszerűségét, amely a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján történt.
6.3. Panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz - egy személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli, joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz a GDPR és a lengyel jogszabályok rendelkezéseiben meghatározott módon és eljárásban, különösen Törvény a személyes adatok védelméről. A felügyeleti hatóság Lengyelországban a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke.
6.4. Tiltakozáshoz való jog - az érintettnek bármikor joga van saját helyzetére alapozva kifogást emelni a rá vonatkozó személyes adatok 6. cikke (1) bekezdésének e) pontja (közérdek vagy feladatok) vagy f) alapján történő feldolgozása ellen. (az Adatkezelő jogos érdeke), beleértve az e rendelkezések szerinti profilalkotást. Ilyen esetben az Adatkezelő már nem dolgozhatja fel az ilyen személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelésnek érvényes jogos indokai vannak, amelyek felülírják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy indokokat támasztanak követelések előterjesztésére, érvényesítésére vagy védelmére.
6.5. A közvetlen marketing elleni tiltakozás joga - ha a személyes adatokat közvetlen marketing célokra dolgozzák fel, az érintettnek bármikor joga van kifogást emelni az őt érintő személyes adatok ilyen marketing célú feldolgozása ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben a feldolgozás ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik.
6.6. Az adatvédelmi politika e szakaszában említett jogok érvényesítése érdekében felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel, írásban vagy e-mailben elküldve a megfelelő üzenetet az Adatvédelmi politika elején feltüntetett Adminisztrátor címére, vagy a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével elérhető az online áruház weboldalán.

7. COOKIE-K ÉS ELEMZÉSEK AZ ONLINE ÁRUHÁZBAN

7.1. A cookie -k kis szöveges információk szöveges fájlok formájában, amelyeket a szerver küld, és az online áruház látogatójának webhelyén tárol (pl. Számítógép, laptop merevlemezén vagy okostelefon memóriakártyáján - attól függően, hogy mely eszközt használja a látogató az online áruházunkat). A sütikről részletes információ, valamint a létrehozásuk története itt található:
http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
7.2. Az Adatkezelő feldolgozhatja a cookie -kban lévő adatokat, amikor a látogatók az alábbi célokra használják az Online Store weboldalát:
7.2.1. az Ügyfél beazonosítása az Online áruházba bejelentkezve, és annak bejelentése, hogy bejelentkezett;
7.2.2. a kosárba helyezett termékek memorizálása a rendelés leadása érdekében;
7.2.3. adatok tárolása a Rendelőlapokról, felmérésekből vagy az Online Áruház bejelentkezési adataiból;
7.2.4. az Online áruház oldal tartalmának az Ügyfél egyéni preferenciáihoz (pl. színek, betűméret, oldalelrendezés) való hozzáigazítása és az Online Áruház webhelyeinek használatának optimalizálása;
7.2.5. névtelen statisztikák készítése az Online áruház webhelyének használatáról;
7.2.6. remarketing, azaz az online áruház látogatóinak viselkedésének jellemzőinek tanulmányozása tevékenységük anonim elemzésével (pl. bizonyos oldalak ismételt látogatása, kulcsszavak stb.) annak érdekében, hogy létrehozhassák profiljukat, és a hozzájuk igazított hirdetéseket biztosítsák számukra akkor is, ha meglátogatják a Google Ireland Ltd. és a Facebook Ireland Ltd hirdetési hálózatának más webhelyeit.
7.3. Alapértelmezés szerint a piacon elérhető legtöbb webböngésző elfogadja a cookie -k tárolását. Mindenkinek lehetősége van saját böngészője beállításai segítségével megadni a cookie -k használatának feltételeit. Ez azt jelenti, hogy például korlátozhatja (pl. Ideiglenesen) vagy teljesen letilthatja a cookie -k mentésének képességét - a második esetben azonban ez hatással lehet az Online Store egyes funkcióira (például előfordulhat, hogy nem lehetséges lépjen át a rendelési útvonalon a megrendelőlapon, mivel a megrendelés következő lépései során nem jegyzi meg a kosárban lévő termékeket).
7.4. Az Ön internetböngészőjének cookie -kra vonatkozó beállításai attól a ponttól relevánsak, hogy Ön beleegyezett a cookie -k webáruházunk általi használatába - az előírásoknak megfelelően az ilyen hozzájárulás az Ön internetböngészőjének beállításain keresztül is megadható. Ha nem adja meg a beleegyezését, akkor ennek megfelelően módosítania kell a böngésző cookie -kra vonatkozó beállításait.
7.5. A sütik beállításainak módosításáról és törléséről a legnépszerűbb webböngészőkben részletes információ található a böngésző súgójában (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, Microsoft Edge).
7.6. Az Adatkezelő használhatja a Google Analytics szolgáltatásokat, a Google Analytics Limited által nyújtott Universal Analytics szolgáltatást (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) az online áruházban) és a Hotjar Limited által biztosított Hotjar szolgáltatást (2. szint, St Julian's Business Center, 3, Elia) Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Málta). Ezek a szolgáltatások segítik az Adatkezelőt a statisztikák vezetésében és az online áruház forgalmának elemzésében. Az összegyűjtött adatokat a fenti szolgáltatások részeként dolgozzuk fel, hogy statisztikákat készítsünk az online áruház adminisztrálásához és az online áruház forgalmának elemzéséhez. Ezeket az adatokat összesítik. Az Adatkezelő az online áruházban a fenti szolgáltatásokat használja, olyan adatokat gyűjt, mint az online áruház látogatóinak megszerzésének forrásai és eszközei, valamint az, hogyan viselkednek a weboldalon, információk az eszközökről és böngészőkről, amelyekről a webhelyet látogatják, IP és domain, földrajzi adatok és demográfiai adatok (életkor, nem) és érdeklődési körök.
7.7. Lehetséges, hogy egy személy egyszerűen blokkolja a tevékenységével kapcsolatos információk megosztását az online áruház webhelyén a Google Analytics segítségével-például telepítheti a Google Ireland Ltd. által biztosított böngészőbővítményt, amely elérhető itt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl= hu.
7.8. Az Adatkezelő igénybe veheti a Facebook Ireland Pixel szolgáltatást, amelyet a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) biztosít az online áruházban. Ez a szolgáltatás segít az Adatkezelőnek a hirdetések hatékonyságának mérésében és az online áruház látogatóinak tevékenységében, valamint korrigált hirdetések megjelenítésében. A Facebook Pixel működéséről részletes információkat talál a következő webcímen: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
7.9. A Facebook Pixel teljesítményét úgy szabályozhatja, hogy hirdetéseket állít be fiókjába a Facebook.com webhelyen: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
7.10. Az Adatkezelő az EBROS Mariusz Rosa (Zielonka, Olimpijska utca 27. szám, 06-220 Zielonka, REGON 015163101, áfa EU PL952 187 57 34) által biztosított eszközöket használhatja az online áruházban. Ezek a szolgáltatások segítik az Adatkezelőt az online áruház ügyfélszolgálati folyamatának automatizálásában. A szolgáltatás egy chat -bővítmény megvalósításából áll, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy valós időben lépjen kapcsolatba az Eladóval az Online Áruház webhelyéről. Az Smartsupp.com eszközök működésével kapcsolatos további információkért keresse fel a következő webcímet: https://www.chater.biz/site/privacy-policy.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8.1. Az Online áruház más webhelyekre mutató linkeket tartalmazhat. Az Adatkezelő arra ösztönzi Önt, hogy olvassa el az ott létrehozott adatvédelmi irányelveket, miután más webhelyekre látogatott. Ez az adatvédelmi szabályzat csak az Adatkezelő online áruházára vonatkozik.

A megrendelésed egy uniós bejegyzett társaság nevében helyezed el, így a boltunkban a megrendelés árai ÁFA nélkül jelennek meg. A megrendelés leadása után kapott számlán 0% -os ÁFÁ lesz feltüntetve az árukra.